Top vision

czen

Rizika role jednatele v s.r.o.

Společnost s ručením omezením patří mezi nejoblíbenější typy společností, což je dáno i minimální výší základního kapitálu, jímž je jedna koruna.

Mezi povinné orgány v rámci s.r.o. patří VALNÁ HROMADA, která je nejvyšším orgánem společnosti a skládá se ze společníků, a JEDNATEL SPOLEČNOSTI, který je statutárním orgánem společnosti. Nepovinným orgánem je DOZORČÍ RADA, jejíž funkce je kontrolní.

Mezi základní povinnosti JEDNATELE společnosti s ručením omezeným patří péče řádného hospodáře, jednání v zájmu společnosti, mlčenlivost, zákaz konkurence a nekalé soutěže, informační povinnost a povinnost podat insolvenční návrh.

Péče řádného hospodáře

Péči řádného hospodáře judikatura vymezuje jako rozhodování na základě dostatečných informací ve prospěch společnosti bez preferování vlastních soukromých zájmů.

Pokud by nastal soudní spor, v němž se má posuzovat, jestli JEDNATEL řádně hospodařil, musel by sám prokazovat své nepochybení. Porušením péče řádného hospodáře může být například nákup příliš drahého služebního vozu, nákup akcií jiné korporace bez její důkladné finanční analýzy, najmutí nekvalifikované či nekompetentní osoby atd.

Pokud se podaří prokázat, že si JEDNATEL počínal nedbale a tím přivedl společnost ke krachu, v krajním případě může přijít až o svůj vlastní majetek.

Platí, že pokud JEDNATEL není schopen funkce řádného hospodáře a zjistí to při výkonu své funkce, jedná dle zákona nedbale.

Jednání v zájmu společnosti

Zákon zakazuje valné hromadě udílení přímých pokynů jednateli v rámci obchodního vedení společnosti, připouští však stanovení obecných pravidel, kterými se má JEDNATEL v rámci obchodního vedení řídit.

Mezi povinnosti zde spadající patří například povinnost JEDNATELE informovat společníky o záležitostech společnosti, umožnit jim nahlédnout do dokladů společnosti, svolat valnou hromadu, pokud ztráta společnosti dosáhne poloviny základního kapitálu apod.

Neplnění těchto povinnosti může vést k nástupu odpovědnosti za škodu tím vzniklou.

Zachování mlčenlivosti

Důvěrnými informacemi jsou všechny informace tvořící předmět obchodního tajemství. Jde také o informace, které doposud nebyly uveřejněny a jejich prozrazení může ovlivnit hospodářský vývoj společnosti.

Pokud by JEDNATEL prozradil důvěrné informace, odpovídal by společnosti za škodu tím způsobenou.

Respektování zákazu konkurence a nekalé soutěže

Porušení zákazu konkurence může být skutkovou podstatou trestného činu zneužívání informací v obchodním styku. Dopustí se ho ten, kdo má jako JEDNATEL v úmyslu opatřit sobě nebo jiné osobě výhodu nebo prospěch.

Nejčastějším nekalosoutěžním jednáním JEDNATELE je například podplácení. Nekalá soutěž a konkurenční jednání mohou být stíhány v rámci trestního zákona.

Informační povinnost

Tuto povinnost má JEDNATEL vůči společníkům na zasedání valné hromady a vůči dozorčí radě, pokud je zřízena. JEDNATELÉ jsou povinni poskytnout společníkům informace o záležitostech společnosti a umožnit jim nahlédnout do dokladů společnosti.

Povinnost podat insolvenční návrh

Tuto povinnost má JEDNATEL bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o úpadku společnosti. Nesplnění této povinnosti může znamenat, že se JEDNATEL dopustil trestného činu „porušení povinnosti v insolvenčním řízení".

Více se dozvíte v kurzu Jednatel společnosti s ručením omezeným. Seznámíte se s opomíjenými a podceňovanými riziky spojenými s rolí jednatele a dozvíte se, jak jim předcházet.

e-book Naučte se vstávat dřív

Naučte se vstávat dřív

Dozvíte se, jak si zautomatizovat brzké ranní vstávání a proměnit jej ve výhodu. Poradíme vám, jak se vyvarovat prokrastinaci a jak je to s ranní kávou.

nahoru