Top vision

czen

Facilitace ve vedení lidí

Hlavním cílem facilitátora je pozitivně působit na pracovní tým, vytvářet vhodné pracovní podmínky, příznivou pracovní atmosféru a předcházet konfliktům. Osobnost facilitátora výrazně ovlivňuje kvalitu vzájemné komunikace uvnitř týmu. 

Facilitátor vede brainstormingy, přičemž se nesnaží dovést tým ke konkrétnímu cíli, ale pomáhá týmům stanovit si své vlastní vize a cíle. Vystupuje v roli organizátora setkání, moderátora a mediátora. Přesto je jeho role nepostradatelná. V organizacích se potkávají inteligentní lidé, kteří mívají velmi vyhraněné názory a nebojí se jít do konfrontace. Facilitátor je zde proto, aby předcházel konfliktům, nebo z nich pomáhal ven. 

 

Osobnost facilitátora 

Mezi nejdůležitější předpoklady úspěšného facilitátora patří umění naslouchat, porozumět názorům jiných lidí, jejich úhlu pohledu a přitom zůstat nestranným a nezávislým účastníkem diskuse. Facilitátor by měl být schopen odhadovat atmosféru skupiny. 

Facilitátor by měl být současně i sebevědomou a silnou osobností. Měl by mít charisma, protože v opačném případě by jen stěží udržel pozornost skupiny a získal si její respekt, který potřebuje, aby mohl navrhovat kompromisy. 

Dalším předpokladem úspěchu facilitátora je otevřená osobnost se smyslem pro demokratickou diskusi. Facilitátor nevyužívá manipulaci, protože ta by vedla pouze k pokřiveným výsledkům. 

 

Techniky facilitace 

Facilitátor vybírá vhodné techniky facilitace, usměrňuje průběh celého workshopu a když nakonec dosáhne konsensu, rekapituluje výsledky setkání. Může to vypadat jednoduše, ale je třeba vyznat se v technikách facilitace a mít je všechny vyzkoušené. 

Facilitátor musí vědět, jak vydefinovat společná pravidla ve skupině, jak udržet skupinu u stanoveného tématu, jak reagovat na nesouhlas a jak dosáhnout všeobecného souhlasu. 

Pro zvládnutí nesouhlasu je třeba rozlišovat, zda se jedná o nesoulad mezi skupinami, nebo jednotlivce vůči celému týmu a zda je tento nesoulad racionální nebo iracionální. Racionální připomínky lze logicky vyvrátit nebo potvrdit. S iracionálními připomínkami je to poněkud složitější a je potřeba pátrat po příčinách. Jednou z cest, jak dospět ke konsensu, je rozdělení tématu do dílčích problémů a jejich prostřednictvím postupně získávat všeobecný souhlas. 

 

Facilitace týmu 

Facilitátor by měl mít na paměti, že je tady pro účastníky. Měl by jim pomáhat v tom, aby porozuměli jeden druhému. Pokud se někdo vyjadřuje méně srozumitelně, shrne jeho sdělení a ptá se ostatních, zda pochopili jeho význam. 

Protože někteří lidé se umí prosazovat lépe než jiní, úkolem facilitátora je vytvářet stejný prostor pro všechny. Každý hlas by měl být vyslyšen a měl by být brán vážně. K tomu slouží předem stanovená komunikační pravidla. 

Facilitátor by měl klást správné otázky ve správnou dobu. Také by měl skupinu povzbuzovat v případě, kdy se diskuse dostala do mrtvého bodu. Pokud skupina vypadá unaveně, může pomoci přeskupení týmu, svižnější aktivita nebo i neplánovaná přestávka. 

Facilitátor musí dbát na to, aby ho skupina vnímala jako nestranného. Nikdy nevyjadřuje své vlastní názory a nikdy se nepřidává na jednu nebo druhou stranu. 

Chcete ještě více inspirace? Přijměte pozvání do kurzu Facilitace ve vedení lidí. Držíme vám místo. 

e-book Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Naučte se s námi opustit nudné stereotypy v prezentování, proměňte trému ve svou výhodu a odrovnejte kolegy i nadřízené perfektním projevem.

nahoru