Top vision

czen

Finanční analýza podniku | Jak na to?

Potřebuje vaše firma finanční analýzu? ANO! Protože bez ní firmu fakticky neřídíte. Finanční analýza je nezbytně nutným podkladem pro finanční plánování a strategické rozhodování manažerů, kteří potřebují vědět, jaký je současný stav firmy a jaká je její perspektiva pro budoucí působení na trhu.

Cílem finanční analýzy je provést rozbor finanční situace podniku, zjistit jeho silné a slabé stránky a pomocí ukazatelů předpovídat budoucí vývoj a problémy, které v podniku mohou nastat. Finanční analýza posuzuje také postavení podniku v daném oboru vzhledem k jeho hlavním konkurentům. 

Podle toho, kdo finanční analýzu podniku zpracovává, rozlišujeme externí a interní finanční analýzu.

 

Externí finanční analýza

Externí finanční analýza vychází z veřejně dostupných zdrojů a její výsledek slouží investorům, obchodním partnerům, burzovním makléřům nebo konkurentům jako signál, jakým směrem se bude podnik v budoucnu vyvíjet. Poskytuje přehled, jaký je investiční potenciál společnosti nebo jaká je rizikovost investice do akcií společnosti.

 

Interní finanční analýza

Interní finanční analýza využívá veškeré vnitropodnikové informace a je prováděna finančním manažerem, auditorem nebo ratingovou agenturou. Manažerům podává informace pro rozhodování o cenách výrobků a služeb, majitelům slouží jako kontrolní nástroj, jak manažeři zhodnocují jejich vložené prostředky a zvyšují hodnotu podniku.

 

Podklady pro finanční analýzu

Finanční analýza představuje systematický rozbor dat. Zdrojem dat pro provedení finanční analýzy jsou účetní výkazy: rozvaha, výkaz zisků a ztrát, výkaz cash flow a výkazy vnitropodnikového účetnictví.

ROZVAHA obsahuje údaje o stavu a struktuře aktiv společnosti k určitému okamžiku neboli stavové ukazatele. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT zachycuje pohyb nákladů a výnosů v daném časovém intervalu. VÝKAZ CASH FLOW vyjadřuje rozdíl mezi příjmy a výdaji, informuje o peněžních tocích z firmy a do firmy.

 

Ukazatele finanční situace

O finanční situaci podniku vypovídají zejména následující ukazatele:

LIKVIDITA - schopnost podniku hradit faktury v době jejich splatnosti

RENTABILITA - schopnost podniku generovat výnosy z vloženého kapitálu

STABILITA - schopnost podniku dlouhodobě zabezpečovat své finanční závazky a dlouhodobě dosahovat výnosnosti

Finanční analýza vyhodnocuje silné a slabé stránky finanční situace podniku a objasňuje příčiny negativních či pozitivních vývojových trendů. Poskytuje srovnání výsledků podniku v čase, srovnání s konkurencí v daném odvětví, srovnání s normou nebo plánem a navrhuje doporučení pro zlepšení celkového stavu společnosti.

Chcete se dozvědět více? V tom případě přijměte naše pozvání do kurzu Finance pro nefinanční manažery. Držíme vám místo.

e-book Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Naučte se s námi opustit nudné stereotypy v prezentování, proměňte trému ve svou výhodu a odrovnejte kolegy i nadřízené perfektním projevem.

nahoru