Top vision

czen

Teorie omezení v nákupu

TEORIE OMEZENÍ vychází z předpokladu, že v každém podniku najdeme minimálně jedno omezení, které mu brání v dosažení vyšší výkonnosti. Když toto omezení identifikujeme, můžeme provést reorganizaci podnikových procesů, toto omezení odstranit a tím maximalizovat průtok a minimalizovat zásoby a provozní náklady.

Teorie je založena na myšlence, že řetězec je jen tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek. Omezení podniku je oním nejslabším článkem a právě pevnost nejslabšího článku určuje pevnost celku.

 

Odstranění omezení v pěti krocích

Prvním krokem je identifikace omezení. Tímto omezením může být: 1. VYBAVENÍ - v tom případě se týká zdrojů a strojů, které neumožňují vyrobit více výrobků, 2. PROCESY - špatně nastavené procesy znemožňují vyrábět více, 3. LIDÉ - sem patří manažerské chyby, špatný výběr dodavatele nebo špatně proškolený personál.

Druhým krokem je maximální možné využití daného omezení, třetím krokem je podřízení celého systému tomuto omezení, čtvrtým krokem je odstranění omezení a posledním pátým krokem je identifikace nového omezení. Poté se proces opakuje.

Omezení můžeme chápat jako limitující faktor, který nám brání vydělávat více. Takový limitující faktor můžeme najít i v organizaci, ve které všechno bez problémů funguje.

 

Vyhodnocení provedených opatření

Když chceme vyhodnotit efektivitu provedených opatření, můžeme se opírat o tři ukazatele, jimiž jsou: 1. PRŮTOK - peníze, které podnik vydělá prodejem svých produktů, 2. ZÁSOBY - peníze, které podnik vydá na komponenty, z nichž vyrobí své produkty, 3. PROVOZNÍ NÁKLADY - peníze, které podnik vydá na transformaci komponentů na prodejné produkty. Protože o peníze jde v podnikání až v první řadě.

Cílem podniku by mělo být dlouhodobé dosahování maximálního zisku. Lidé na dílčích pozicích v rámci organizace se však většinou soustředí na své konkrétní cíle. HR Manager se snaží obsadit všechny pracovní pozice, Client Care Manager se snaží zkvalitnit zákaznický zážitek atd. Všichni by však měli mít na paměti, že jde hlavně o vydělávání peněz. 

 

Když to funguje, nesnaž se to opravit

Když se vrátíme k analogii řetězce s jeho silnými a slabými články, pak investice do silných článků nedává smysl, protože řetězec nijak neposílí. Taková investice by byla ztrátou času a peněz. Jinými slovy: Když to funguje, nesnaž se to opravit.

Chtěli byste se naučit aplikovat teorii omezení ve vlastní práci? Přijměte pozvání do kurzu Nákup v praxi. Naučíte se vyhodnocovat výkonnost firemního nákupu a seznámíte se s pokročilými metodikami nákupu.

e-book Odcházejte z práce včas

Odcházejte z práce včas

Pracujte efektivněji, vyhněte se přesčasům a odcházejte z práce včas!

nahoru